Duchovný itinerár Košíc časť tretia / PERÚNOV KULT V KOŠICIACH ?
@ duchovno -> duchovný itinerár Košic     8.3. 04, 03:09

mef píše: Predstavme si človeka putujúceho pod oblohou plnou hviezd. Nesie - práve tak, ako každý z nás - v sebe svoje vedomie, centrum svojho vnímania sveta, metafyzickú osobnosť, svojho vlastného génia. S tým, ako putuje, ako osídľuje nové územia, vytyčuje hranice, sa tieto individuálne numeny vrstvia na seba, zosilňujú a zanechávajú svoju energiu na poznamenaných miestach, ako píše Martin Stejskal, nadovšetko zasvätený znalec ducha a duše krajiny: „Generáciami poznamenané územie sa stali kondenzátormi túžob, ľudského smerovania, je nasýtené nespočetnými egregormi vášní, rituálov, či mýtov a vnímavý pozorovateľ sa ešte aj dnes môže sčasti napojiť na ich diskrétnu frekvenciu“.

A to sa týka i posvätného územia, na ktorom dnes stoja Košice, od dôb kedy sa ešte predkresťanskí osadníci pokúsili zmieriť dve protikladné mocnosti, nebo a zem na mimoriadnych miestach miestach tvorených posvätnými hájmi, prameňmi, potokmi a údoliami, kde sa nachádzali obetištia, ihrištia, miesta zhromaždení k poradám a miesta pochovávania predkov občiny. Pokoj posvätných hájov a tokov sa pritom prísne rešpektoval, hájil a trestal, na druhej strane aj chránil rôznych previnilcov ako azyl. Mnoho z týchto kultových miest prežilo aj na prelome tisícročí oficiálnu christianizáciu a pokračovalo aj v kresťanskom chráme a na cintoríne.

Mýtoetymologické štúdium onomastiky v oblasti Košíc umožňuje ešte aj dnes dešifrovať túto oblasť ako súčasť posvätnej krajiny. Už v najbližšom okolí máme doklad na kultové miesto porád v názve „Radimov háj“ doložený v roku 1324 nad Bukenom (dnešný Klátov) O podobe kultového hája na území dnešných Košíc sa môžeme len domýšľať na základe opisu staroslovanského posvätného okrsku zo záznamov mnícha Saxa Grammatica. Jadro hája tvorili prastaré duby s rozpraskanými kmeňmi plnými dutín, kde sídlili bohovia. Dookola ho ohradzoval drevený plot z mohutných kolov s ozdobne vyrezávanými špicmi. Dovnútra viedli dva vchody, akési drevené brány, pričom sa vo vnútornom priestore nesmelo nič trhať, lámať, loviť zver, ba dokonca ani odstraňovať kmene padnutých stromov. Ľudia sem prichádzali, aby na konáre vešali pruhy látok, či drobné obetné predmety, ako napr. vyfúknuté a pomaľované vajcové škrupiny. Ku koreňom stromov vraj často kládli alebo zahrabávali mince s prosbou o uzdravenie z choroby, pričom bol celý areál považovaný za liečivý a blahodarný. Ku háju neoddeliteľne patril aj prameň, potok alebo jazierko. Každý druhý deň v týždni sa tu konali súdy a keďže nesmela byť na posvätnom území v žiadnom prípade preliata krv, slúžil aj ako častý úkryt pred prenasledovateľmi, či vykonávateľmi krvne pomsty. Do vyhradeného priestoru pod dubmi však mohol vstúpiť iba kňaz, vykonávajúci príslušné obrady a chrániaci jeho posvätnosť.

Dr. Miloš Jesenský


(c) Putnici / http://putnici.sk/