?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Sumeřané, Annunaki a bohové
@ záhadná história     13.3. 08, 10:15

Pes Gulu je paralelou keltské bohyně Nuada (terapeutické bohyně z velkého chrámu v Lydney, na západě Anglie. Bohyně matka Gulu, bohyně Země, jako Ninmah (viz Ninchursag), alias Nintu, Ki, Ninki, Ninmah, Ninlil, Innini, Bau, Gula, Ninkarrak, Gam-Tum-Dug, Belit-Illu, Belitis, byla jednou ze čtyř hlavních sumerských bohů


Symbol planety Venuše bohyně Ištar


Půlměsíc měsíčního boha Sína


Sluneční disk Šamaše, slunečního boha

najmä pre Kaylin

„Sumerské informace o Annunaki – srovnání s Anakim“
Sumerské informace o Annunaki
(Sumeřané jsou ekvivalentem Anakim v Genesis)

Erech byl založen před r. 4,000 př.n.l.

Jak všichni víme, Sumeřané a Asyřané se velmi detailně snažili uchovat vzpomínky na 270,000 let, či sedm předchozích věků, ale mimo bible neexistuje žádný důkaz, že Abraham kdy žil. Dokonce i hebrejští učenci museli jen předpokládat, že se narodil v Uru asi 2,000 př.n.l.

Annunaki byli sedmi soudci pekla (podsvětí), děti boha Anu, který také seděl před trůnem Ereškigal (manželky Nergala), která byla dcerou Deméter, řecké Persefony, římské Proserpiny, gnostické Kore, podle dalších mytologií. Annunaki jsou některými považováni za sumerské „posuzovatele osudu“, kdy čekali při branách pekla a posuzovali nově příchozí duše.

„Posuzovatelé osudu“ byli spojováni s Velkou medvědicí či Plejádami (sedm sester), které se podobaly sedmi Hathorám. Ananke, satelit Jupiteru, který je co do vzdálenosti od této planety 14 (řecké Ananke, matka Adrasteie (alias Nemesis, bohyně osudu, egyptská Šait), udělovatelka odměn a trestů od Jupitera,pochází od slova ananke – nutnost)). Adraeia a Ida byly nymfy a dcery Cretana, krále, který se staral o Dia v jeskyni, když byl dítětem.

Viz příběh Inanny (Ištar, Astarte, Afrodité, Venuše, Hebrejci ji znali jako Tamar, palmu) a její starší sestry Ereškigal a Annunaki. Když Inanna sestoupila do pekla, aby tam navštívila pohřeb švagra Gugulanna, způsobili její smrt jednoduše tím, že na ní zírali a promlouvali „slova, která mučí duše“.

Annunaki, jako Ereškigal, žili kdysi v nebesích, ale byli vypuzeni do pekla za své zlé skutky. Dokonce si ani neponechali svá jména a byli kolektivně známí jako „Velcí“, Annunaki. Učený Berossus (chaldejský kněz z Bel v Babylonu 250 let př.n.l.) ve své ztracené Babyloniaca očividně věřil, že babylonská věž byla postavena obry před dávnými věky, a uvádí se též, že mezi Cronosem a Titanem došlo k válce

Anu se svým rohatým úborem byl nebeský bůh Mezopotámie. Byl Sumeřany nazýván An, byl pánem bohů, jejich otcem a protektorem. Any byl vzdálený hvězdný bůh, kterého lidstvo nezajímalo a moc se jím nezatěžoval. Jeho vojáky byly hvězdy; část Mléčné dráhy (dráhy Anu) byla jeho osobní cestou. Věřilo se, že pobývá v souhvězdí Velké medvědice, Ursa Major. Zikkurat (asyrsko-babylonské slovo ziqqurata, od slovesa zaqaru, což znamená „být vysoko, nebo povýšen“; odtud vrcholek hory nebo stupňovitá věž). Nákres zikkuratu Anu (pána velikých nahoře) a Uruku (Erech) je završen „bílým chrámem“ z období Jamdat Nasr, postaveným pravděpodobně krátce před r. 3,000 př.n.l. Byl určen pro povznesení mysli a srdce do nadpřirozeného rozjímání a poskytoval měřítko pro sestupnou cestu pro bohy, aby mohli přijít dolů na Zemi. Erech (heb. ‘erekh) bylo město starého Babylonu, založené Nimrodem, babylonskou formou tohoto jména je Uruk. Moderní místo se nazývá Warka a nachází se poblíž řeky Eufrat, 60 kilometrů severozápadně od Uru. Erech byl domovem Gilgaméše, hrdiny velkého akkadského eposu.
Archeologové zjistili, že toto město bylo jedním z nejstarších v Babylonu, bylo založeno před r. 4,000 př.n.l. Jedna z nejranějších dynastií Sumeřanů vládla z Erechu, postavila první zikkurat či chrámovou věž, a začala používat hliněná válečková pečetidla. Zikkurat v Uru je na vnější straně postaven z pálených cihel usazených do bitumenu. Stéla Ur-Nammu je dobovým záznamem stavby tohoto zikkuratu. Babylonská věž byla zikkurat (Gen. 11: 1-9)

Ur-Nammu, obnovená stéla Ur-Nammu z Uru, cca 2060-1955 př.n.l., ukazuje, že zákoník Ur-Nammu byl vypracován zakladatelem třetí dynastie Ur a stavitelem nejlépe zachovaných zikkuratů v Mezopotámii. Vládl v letech 2112-2095 př.n.l. Dvacet devět zákonů stále ještě existovalo, což vedlo k zákoníku Chamurabiho z let 1728-1686, s 282 zákony, poté, co byly přijaty od boha Šamaše. Zikkurat v Choga Zambil, jihovýchodně od Susy, byl postaven cca r. 1280 př.n.l., na počest jinak elamitského boha In-Šušinak (Iskur, Addad, Haddad, Rimmon, Rammon, Adonis, v bibli Baal).

Nejsilnější archeologické důkazy, v kombinaci s biblickými záznamy, dávají jako pravděpodobnému místu babylonské věže přednost ruinám Etemenanki (sumerské jméno, „dům základů nebes a Země“). To se nachází v Iráku, ve městě Babylon, osmdesát kilometrů jižně od dnešního Bagdádu. Kdysi se věřilo, že jde o Birs Nimrud v Borsippě či moderní Es-sahen.

Otcem Anu byl Anšar (sumerský bůh hvězdného světa, který se zrodil z hadů Lachmu a Lachamu), coby obloha a mužský princip. Anšar se spářil se svou sestrou Kišar (matka Anu, stala se Zemí a ženským principem), čímž se jim narodil velcí bohové. Anšar řídil bohy v jejich první bitvě proti Tiamat, ale sám nebojoval.

Ženou Anu byla Antu, a jejich děti byli Annunaki.
Přes Anuovu indiferenci k člověku měl krásný chrám v Uruku, s neobvyklým zikkuratem s dvojitou věží, datující se do r. 3,000 př.n.l. Jak šel čas, autorita Anu uvadala, jako důsledek úspěchu bohů jako Enlil. Anu jako Enlil či Elil, bůh Země (přírody) a větru (vzduchu a bouří, záplav), dítě Ana (nebesa) a Ki (Země), které oddělil.

Enlil byl patronem města Nippur v Mezopotámii. Někdy je známé jako Bel. Je také otcem měsíce Nanna (Sín) a byl dědem Šamaše, Uta a Inanny (Ištar).
Jednou z Anuových dcer byla Gulu, starobylé jméno pro bohyni matku Zemi, která byla manželkou Ninurty (odvozeno od Ningursu, syna Enlila a boha války, který v Sumeru a v Akkádii byl bohem souhvězdí známého jako Orion). O jménu „Orion“ se věří, že pochází z oblasti Eufratu, starobylého Akkadu, a že je odvozeno od akkadského „Uru-Anna“ (světlo nebes). Existuje zde opět vazba k Anu. Časem se to jazykově zkomolilo na „Aryan“, což je jméno, kterým se sami Peršané nazývali, a co se přešlo do moderního výrazu „Irán“.
V hebrejštině je slovem pro Orion Kesiyl, z hebrejského kasal, kaw-sal’, prvotního kořene, být řádně tlustý, obrazně hloupý, bláznovský, ale také výraz pro pozoruhodné souhvězdí, obzvláště pro Orion (jako jedno z „tělnatých“); ostatní zdroje tvrdí, že z hebrejského Chesil, Kesil, protože Orion znamená „silný“ nebo „hrdina“, a je zmíněn v Jobovi 9:9 (který stvořil Arcturus, Orion a Plejády, a síně jihu).

Staří Arabové znali souhvězdí Oriona jako Al Jauzah, a později Al Jabbar (což znamená „obr“ nebo „velký“). Arabský astronom Al Babadur řekl, že toto souhvězdí bylo původně nazýváno „silák“, ale další, Scaliger, potvrzoval, že toto jméno je zkomoleninou arabského „Al Shuja“ (had). V raných astronomických pracích Bayera a Chilmeada bylo toto slovo překládáno jako „Asugia“ – „šílenec“. Pod hvězdným jménem Hydra, mořský had, existují další informace, které se odvolávají na jméno – Minchir al Sugia, což znamená „trhat podvodníka na kusy“. Pod hvězdným jménem Lepus je Nihal, což je převzato z arabštiny pro „velbloudy hasící svou žízeň“. Toto jméno se původně týkalo hvězd Alfa, Beta, Gamma, Delta. Další význam Nihal je „šílený“.

Pod hvězdným jménem Sagittarius (Střelec) je Nunki, což je nepřeložené staré babylonské jméno. Babyloňané si mysleli, že tato hvězda je nebeským protějškem jejich města Ridu, zasvěcenému bohu Ea (tvoří držadlo konvice s Tau). V akkadštině je Střelec nazýván Nunki, což znamená „princ Země“. Seznam sumerských králů zmiňuje pět měst, která existovala před potopou; Eridu, Bad-Tibiria, Larak, Sippar a Šuruppak. Jak jste mohli očekávat, Ridu je to samé, co Eridu.

Ninurta v Eposu o Gilgamešovi pomáhá zaplavit Zemi tím, že strhává hráze a bourá přehrady. Zde Gula pomohla vdechnout lidstvu život. Svatba Ninurty a Guly byla v rámci slavností oslavována na Nový rok.

V Kuduřře (babylonském hraničním kameni) v podzemní části sedí bohyně Gulu tam, (bohyně země; také Ninmah, bohyně podsvětí), kde začíná stoupat kosmický had. Je patronkou bylin, léčení, života, jak ukazuje její květnatý oděv. S rukama vztaženýma k modlitbám sedí se svým psem, ochráncem domovů, zatímco před ní se tyčí škorpionský lučištník a stráží nejvzdálenější hranice Země (kosmické moře), aby ji bránil před démonskými silami a chránil východ a západ slunce.

Ve dvacátém století sir Leonard Wooley objevil na hoře al’Ubaid poblíž Uru starodávný chrám, věnovaný A-anni-pad-la (král Uru, syn Mes-anni-pad-la, který byl zakladatelem třetí dynastie po potopě, jak uvádí sumerské listy panovníků), bohyni Nin-Charsag. Prvním z božských králů byl Dungi, syn bohyně Ninsun.

Damkina či Damgalnunna, alias Ninka, bohyně a manželka Ea – sumerského boha sladkých vod. Stejně jako byla Ninlil manželkou Enlila; Ninki manželkou Enkiho (Ea). Chrám Ninmah, bohyně podsvětí, byl vybudován Ašurbanipalem poblíž brány Ištar.

Nergal (šípy vystřelující bůh v Králové II 17:30), babylonský bůh a král podsvětí, „pán velkého příbytku“. Když byl vyhozen z nebes, vtrhl do podsvětí se čtrnácti démony. Jeho ženou byla Ereškigal (případně Gulu). V průběhu velké potopy odtrhl stěžeň lodi, ve které Utanapištim (babylonský Noe) unikl a byl zachráněn spolu se svojí rodinou a vzorky všech druhů zvířat. Nergal je také bůh pohrom, spolu s Namtar (zlým bohem, negativní aspekt osudu, přinašeč nemocí), jeho symboly jsou meč a lví hlava. Z obchodních tabulek nalezených Rassamem v Tel-Ibrahim se zdá, že staré jméno pro Cuthah bylo Gudua nebo Kuta. Jeho ruiny měly 1,000 metrů v průměru a byly 90 metrů vysoké. Šlo o svatyni věnovanou Ibrahimovi (Abraham). Jak město, tak jeho velký chrám, posledně jmenovaný věnovaný Nergalovi, se pravděpodobně datují do doby Sumeru. Nergal (heb. nereghal, babylonské božstvo destrukce a katastrof, spojované s planetou Mars (bůh války a zemědělství – viz též Herkules, Ares – syn Diův, Zivis, Zio, Tiwas, Tiw)).
Válečkové pečetidlo z Larsy, starobylého sumerského města, cca 2360-2180 př.n.l., ukazuje boha Nergala stojícího s jednou nohou na těle nepřítele. V jeho pravé ruce je zbraň s křídly nebo plameny, připravenými zasáhnout svoji oběť, a v jeho levé ruce je zbraň, dotýkající se země, která vypadá jako vyvětvovací hák nebo srp. Jeho obrázek lze vidět v následující kapitole.

Ninurta byl v Sumeru a Akkadu bohem války a bohem souhvězdí Orion. Orion byl synem Poseidonovým. Motiv soupeřících sourozenců byl v Sumeru Enki proti Enlilovi, v Řecku Poseidon proti Diovi, v Římě Neptun proti Jovovi.
Irra je aspekt Nergala, pověřený úkolem na požádání bohů uvalovat na lidstvo nemoci.

Poznámka: Imdugud, bůh deště, uctívaný v oblasti chaldejského Uru (západní břeh Eufratu). Byl ztvárňován jako orel se lví hlavou, s křídly, která jsou jako oblaka. V r. cca 3,000 př.n.l. Gudea, muž, který tvrdil, že se mu ve snu zjevil bůh a řekl mu, aby vybudoval chrám v Lagaši. Gudea tak učinil. Sargon (2350 př.n.l.) si ve své době nárokoval dobytí Elamu. Později, asi kolem r. 2280, elamitský král vtrhl do Babylonu a odnesl si odtud velký lup. Gudea, vládce města Lagaš, asi 2100 krát zmiňuje, že Elamité vzali část dřeva, které používal při stavbě chrámu Ningirsu (Ningursu), boha Lagaše.

Viz také Ningursu (s odvolávkou na Ninurtu), který byl bohem závlah a úrodnosti, zrozen z kozy, a bůh sumerského městského státu Lagaš. Byl vysoký jako nebesa, měl božskou hlavu a bradku, držel orla a hůl se sítí plnou lidských zajatců, a u nohou měl bouře. Po stranách měl pár lvů. Zjevil se Gudeovi a řekl mu, ať postaví v Lagaši chrám.

Malá poznámka o Danu, (irské) keltské bohyni matce z rodu bohů Tuatha De Danann (Brian, luchar a luchabar), také známých jako Anu či Ana – mnozí. Je spojena s Ainem z Konckaine, měsíční bohyní úrody a dobytka.

Zdroj http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7050


translation OSUD.cz 2008 by Luboš
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (9) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
prázdnotamních14.Mar:17:54
**********/Kaylin13.Mar:16:54

čitateľov: 201746   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy