?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Niektoré postrehy o súvislostiach našej doby s dobou egyptskou
@ eseje     5.1. 05, 05:52

Článok je pokračovaním prvej časti uverejnenej v druhom čísle internetového časopisu www.poznani.picabo.cz a na www.putnici.sk.


V prvej časti sme sa dotkli témy „umenia obraznosti“, umenia vytvárania obrazov - ideí, ktoré práve v egyptskej dobe, získalo v rukách šiestich žrecov svoj charakter nástroja manipulácie spoločnosti. Od doby starej egyptskej ríše nastáva boj o úplne ovládnutie mysle ľudí a následnej kontroly spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života celého ľudstva skupinkou vyvolených, ktorý vyvrcholil nástupom okultnej doby pred tisíc rokmi. Manipulácia ľudstva v dobe okultnej prebiehala rôznym spôsobom cez politiku, náboženstvá, kultúru a filozofiu. Sprevádzalo ju neustále zahmlievanie pravej podstaty človeka a jeho predurčenosti, vytváranie atmosféry strachu. V západnej civilizácii to môžeme pozorovať napr. aj na vývoji formovania rímsko-katolíckej náuky. Najprv sériou koncilov dosiahla úzka skupina kňazov tesným, väčšinovým hlasovaním zrušenie učenia o reinkarnácii duchovného JA človeka, následne v roku 869 aj zrušenie tézy o existencií individuálneho ducha vôbec. Z do tých čias vnímaného človeka ako trojčlennej bytosti (duch/duša/telo) zostala bytosť dvojčlenná, skladajúca sa z duše a tela. Filozofickým dôsledkom zrušenia duchovného článku človeka bol od 16. storočia vznik materialistického svetonázoru. Všetky tieto zásahy do kresťanskej náuky boli robené vedome ľuďmi z úzadia, s úmyslom dosiahnutia absolútnej podriadenosti a závislosti ľudí na cirkevnej hierarchii. Kľúčové momenty v dejinách kresťanskej cirkvi v rokoch 800 až 1000n.l, kedy najvyšších pozícií v cirkvi sa chopili kňazi používajúci vyslovene čierno magické praktiky, sú výborne opísané v knihe „ Kopii osudu“, ktorá doplňujúco, z iného uhľa pohľadu dokazuje tvrdenia Anastázie o zneužití kresťanskej ideológie žrecmi. Takýchto príkladov by bolo možné z histórie vyčítať množstvo, pričom majú jednu spoločnú črtu. Všetky zásadne zmeny v modernej histórii boli dosahované umením manipulácie prostredníctvom práve umenia obraznosti, t.j. vytváraním silných obrazov - ideí, no v pokrivenej forme.

Čo nás teraz zaujíma, je zistiť ako vyzerá umenie vytvárania obrazov v dnešnej dobe. Nebudem sa teraz zaoberať umením vytvárania obrazov médiami, umeniu manipulácie s informáciami, ale chcem sa zamerať špeciálne na sféru hospodársko-politickú, ktorá je takým výsledným realizačným polom pôsobnosti umenia obraznosti. V oblasti hospodárskej a politickej chcem sa pokúsiť identifikovať nejakých najvplyvnejších žrecov dneška a porozmýšľať ako ich obrazy pôsobia v spoločnosti. Pod pojmom najvplyvnejších, rozumiem ľudí, čo dokážu jedným svojím výrokom, jedným svojím príkazom dať do pohybu veľké udalosti vo svete, akými sú napr. vyvolanie vojny, pád vlády, zmena politického režimu, zmena hraníc štátov, ekonomický krach štátu a pod. Na prvý pohľad sa zdá, že takýmito osobnosťami sú prezidenti a členovia vlád a parlamentov najvýznamnejších krajín sveta, predstavitelia nadnárodných politických organizácii ako sú NATO, EU, OECD, OSN a náboženskí vodcovia najväčších cirkví. Pri ich hlbšom pozorovaní by sme zistili, že väčšinou títo všeobecne známi politici a vodcovia nevynikajú nad bežnými priemernými ľuďmi nejakou veľkou inteligenciou alebo mimoriadnymi schopnosťami a vlastnosťami, skôr naopak, vo väčšine prípadoch ide o bežných šedivých až nudných ľudí, ktorých jedinými vlastnosťami určujúcimi ich vhodnosť k dosiahnutiu mocenskej pozície sa javí skôr veľká ctižiadosť spojená s absenciou vlastného hlbšieho uvedomelého myslenia. Najvhodnejšími kandidátmi na vysoké politické miesta sú väčšinou ľahko manipulovateľné osoby bez kritickej sebareflexie a morálky, u ktorých je zaručené bezmyšlienkovité vykonávanie podsunutých schém a príkazov z úzadia, s ktorými sa stotožňujú ako s vlastnými. Pre väčšinu rozmýšľajúcich ľudí je už dnes jasné, že vykonávateľmi skutočnej moci sú záujmové podnikateľsko-politické skupiny v pozadí, ktorí viac alebo menej vytvárajú a dosadzujú politikov na nimi určené pozície tak, aby im oni slúžili a plnili ich egoistické mocenské a ekonomické ciele. Malá časť ľudí tuší, že aj tieto záujmové skupinky sú samé len predĺženými rukami ešte tajnejších a skrytejších spolkov sledujúcich ešte hlbšie ciele. Tieto najtajnejšie spolky v úzadí sú stotožňované s rôznymi sprisahaneckými kruhmi, slobodomurárskymi lóžami, iluminátmi a tajnými rádmi, ktorých hlavným cieľom sa javí získavať neobmedzenú moc nad svetom. Tak je to prezentované vo verejnosti, čím je vytváraný a množstvom publikácii podporovaný obraz teórie svetového sprisahania, ktorý priamo alebo náznakovo všetku vinu účelovo smeruje k týmto tajomstvom zahaleným tajným spolkom a združeniam. To len potvrdzuje moju teóriu, že tieto spolky samé sú tiež len nástrojom a určitým spôsobom zavádzajúcou fasádou, slúžiacou hlavne na odlákanie pozornosti od naozajstných vládcoch a manipulátoroch sveta. Skutoční tvorcovia a vládcovia umelého pola „Matrixu“, v ktorom je ponorená naša civilizácia, existujú paralelne popri týchto tajných spolkov a len čiastočne sa s nimi kryjú, poprípade ich len účelne využívajú. Ich línia riadenia je pritom otvorená a veľmi jednoduchá, bez zbytočných exotických nánosov nejakej magickej tajuplnosti a práve tým, že je viditeľná pre verejnosť je geniálne účinná.

Pozrime sa bližšie na túto líniu riadenia sveta. Zamerajme sa hlavne na jedného takého moderného žreca stojaceho na vrchu samotnej pyramídy reálnej moci a na príklade jeho pozície si vysvetlíme fungovanie mechanizmu ovládania sveta. Najprv si ho definujme. Nie je politikom a predsa svojimi výrokmi ovláda politiku celého sveta. Nie je spolumajiteľom ani manažérom nejakej nadnárodnej spoločnosti, alebo súkromnej banky a predsa na základe jeho výrokov sa vytvárajú a upravujú stratégie riadenia nadnárodných holdingov. Nepracuje v súkromnom sektore a predsa je súkromný sektor od neho závislý. Nie je demokratický zvolený voličmi, ale menuje ho priamo prezident na návrh finančného výboru senátu. Podľa neho sa riadi pohyb štátnych financií najsilnejšej veľmoci sveta. Tak ako sa v stredovekej Európe čakalo na výroky pápeža, ako neomylné a záväzne normy konania, tak aj dnes tisícky manažérov a finančných analytikov z celého sveta skoro každodenne čaká na jeho výroky, aby mohli uviesť do pohybu nikdy nekončiaci tok miliárd virtuálnych elektronických peňazí. Hovorím o človeku, ktorý je aj medzi finančníkmi volaný veľkým mágom, kvôli svojej schopnosti dedukovania a určovania trendov vývoja finančných trhov. Je to riaditeľ Amerického federálneho rezervného systému (FED) Alan Greenspan. FED plní funkciu centrálnej banky USA, má právo vydávania amerických dolárov, kontroly ich pohybu a množstva v svetovej ekonomike. Ovládanie finančných trhoch spočíva vo výrokoch Greenspana, ktorý na základe študovania rôznych štatistík určuje trendy vývoja finančných trhoch. V praxi to vyzerá nasledujúco: Greenspan prednesie raz za určitý čas prejav v ktorom napr. povie, že na základe študovania štatistík má rast nezamestnanosti v USA stúpajúcu tendenciu a preto navrhuje znížiť Centrálnej banke úrokovú mieru o 0,5%. Vzápätí na základe jeho výroku okamžite reagujú finančné trhy zmenou úrokových sadzieb a kurzov. V závislosti od pohybu kurzu a úrokovej miery dolára sa začnú v okamihu hýbať aj kurzy a úrokové miery ostatných mien celého sveta a následne aj kurzy cenných papierov a derivátov. Jedným svojím výrokom Greenspan spúšťa lavínovú reakciu na finančných trhoch sveta, čím prakticky ovláda pohyb a umiestňovanie miliárd dolárov na celom svete. Banky sledujúc pohyby mien začnú medzi sebou na základe rôznych finančných obchodoch presúvať miliardy virtuálnych peňazí. Pohyby na finančných trhoch majú vždy dopad aj na ostatné ekonomické ukazovatele krajín, nastávajú zmeny v obchodnej bilancií, HDP, zamestnanosti, sociálnej politike, atď. Rýchlemu pohybu finančných tokov výdatne napomáhajú Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktoré vytvárajú záväzné pravidlá svetového finančníctva (v záujme USA) a zároveň plnia funkciu administrátora a udržiavateľa globálnej finančnej siete, do ktorej pod rúškom výhodnosti nútia vstúpiť čo najviac štátov sveta. Od veľkých ekonomík zruinovaným krajinám ponúkajú akože výhodne úvery, ktoré však sú podmienené mnohými politickými a ekonomickými podmienkami. Vytvárajú tým čoraz širší systém ekonomickej závislosti národných ekonomík na jednom centre. Svetová banka a MMF sú len následným nástrojom na udržiavanie systému závislosti krajín sveta na danom systéme. Americký federálny rezervný systém FED1 je v skutočnosti dôležitejší ako medzinárodné finančné organizácie, pričom navonok vystupuje oveľa skromnejšie a nenápadnejšie. Pohyby v svetovej ekonomike sa priamo odrážajú v medzinárodnej a lokálnej politike. Politici z krajín zapojených do medzinárodných hospodársko-politických organizácii, čo sú dnes hádam okrem Kuby a Severnej Kórei všetci, sú lapení v sieti závislosti. Sú len vykonávacími orgánmi pokynov nadnárodných ekonomických elít slúžiacich jednému centru a zaujímaví sú pre nich len dovtedy, dokým ich poslušne plnia. Ak sa vzpierajú sú odstraňovaní a na ich miesto dosadzovaní lojálnejší. Sú tak manipulovanými bytosťami, presne ako v čase Egypta. Dobrý je príklad Argentíny, krajiny ktorej bolo ponúknuté zo strany Svetovej banky prístup k úverom za podmienky ak otvoria svoje finančné trhy. To sa aj stalo načo sa do krajiny dovalilo množstvo špekulatívneho kapitálu, ktorý tam niekoľko rokov udržoval zdanie prosperity. Potom v jednom okamihu sa zmenili podmienky na finančných trhoch a špekulatívny kapitál odišiel, načo nastal úplný bankrot štátu, následne veľké nepokoje a pád vlády. Stačil jeden pokyn, spôsobený zmenou úrokových sadzieb vo svete správne načasovaný a krajina padla.

Výroky A. Greenspana, ktorými riadi svet financií, vychádzajú z ním vypracovaných analýz. Takéto analýzy a trendy síce robia aj iné analytické odbory všetkých bánk na svete, ale tie Greenspanové majú najväčšiu váhu. Tajomstvo váhy jeho analýz a nasledujúcich výrokov nevyplývajú však len z objektívnych výpočtov, ale hlavne z titulu jeho funkcie. Je to v podstate nepísaný zákon, že jeho výrok nielen niečo konštatuje, ale vytvára trend, ktorý banky a štáty sveta musia nasledovať, ak chcú byť zapojené v systéme medzinárodných finančných tokov. To, že jeho výroky sú brané ako záväzné normy nik z ekonómov vedome neprizná, každý to berie ako hotovú vec nad ktorou sa netreba zamýšľať. Tu vidno obrovskú silu obrazu, ktorú Greenspan vytvára tak, že je nemožné pre bankový a menový systém sveta ignorovať jeho výroky. On vlastne vytvára pôsobivý obraz - ideu, ktorý sa opiera o obraz sily dolára2, pričom sila dolára je vymyslená, lebo jeho skutočná hodnota podložená reálnymi aktívami je ďaleko nižšia. Ako sa vlastne dostáva k svojim výrokom a pár zaujímavosti z pozadia jeho života som sa náhodou nedávno dočítal v serióznych „Hospodárskych novinách“, kde sa spomínalo, že v bankárskych kruhoch je familiárne volaný „veľký mág“ pričom sami nevedia ako blízko sú pravde. Od detstva sa vyznačoval tým, že od rána do večera čítal tisícky rôznych štatistík o všetkom možnom z celého sveta, vyslovene sa topil v číslach, ktoré miluje nado všetko. Má fenomenálnu pamäť na čísla, ktorých si pamätá veľké množstvo a na základe kombinácii čísel dokáže z tohto množstva údajov tvoriť vlastné abstraktné svety. Tieto schopnosti ho vyzdvihli do funkcie najvýznamnejšieho analytika planéty. Jeho mozog pracuje ako superpočitač, ale s tým rozdielom, že ani superpočitač nie je schopný nájsť zmysluplnú súvislosť medzi takými rôznymi údajmi ako sú napr. štatistike údaje o love rýb v Čile, objeme vypestovanej kávy v Brazílii za uplynulú sezónu a vývoja detskej úmrtnosti v Sudáne. On dokáže vydedukovať z toho ekonomickú prognózu a vymodelovať obraz budúceho vývoja svetovej ekonomiky na nejaké obdobie. Trik manipulácie spočíva v tom, že jeho prognóza nie je iba úvahou nad tým, ako sa asi bude ekonomika vyvíjať, ale určí, že takto to aj bude a nijak inak. Umenie obraznosti spočíva v tom, že sa do detailu vypracuje obraz niečoho v budúcnosti, ktorý sa prezentuje tak pravdivo, že sa musí javiť ako nemenný. Potom väčšina ľudí podľahne tomuto obrazu a tým ho vlastne mentálne a astrálne nabije, čím ho posilní a pomôže realizovať.

Treba si do hĺbky uvedomiť, aký je to obludný systém, keď ekonomikou sveta hýbu virtuálne peniaze produkujúce zisky, za ktorými nie sú konkrétne hmotné alebo spoločenské hodnoty, len čistá špekulácia. Neexistujúce elektronické peniaze fungujú ako nosič negatívnej informácie, ako nosič moci reagujúci na pokyn žreca. Nie je to vrcholná mágia, ak jeden bezfarebný úradník dokáže svojimi výrokmi opierajúcimi sa o mŕtve čísla štatistík rozhodovať a cenách ropy, zlata, mien, kurzov a úrokov vo svete a následne tým aj o vojne a mieri bez toho, že by na seba zobral nejakú karmickú zodpovednosť? Je to naozaj geniálny systém manipulácie hodný veľmi silného žreca. Pričom on sám vystupuje ako len taký analytik, ktorý študuje svetové štatistiky a na základe nich naznačuje ekonomické tendencie. Je to opis človeka, čo má reálnu moc vo svete, väčšiu ako hocikto iný. Na jeho príklade som chcel ukázať ako tento systém funguje a osvetliť princíp, akým spôsobom vlastne žreci v dnešnej dobe pôsobia.

David Sulík

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (106) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Hlaskatka07.Jan:05:23
VYZVA PRE KATKUhlas07.Jan:02:29
Vysvetlenie2sulikdav07.Jan:01:27
Foulcaultovo kyvadloKristoph07.Jan:01:07
Vysvetleniesulikdav07.Jan:00:45
. . .

čitateľov: 4549   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3346)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy