?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


Poselství a vzkazy - březen 2016 (1. - 4. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     29.3. 16, 10:27

od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz


28.3.2016

Povzbuzení

Lidé Země, budete náhle vrženi do změn, které nemůžete ovlivnit. Byli jste vedeni, abyste se naučili uvažovat o sobě jako o jedinečných bytostech, abyste věřili, že jste schopni stvořit vše, co budete chtít. Ano, mnozí jste schopni toto činit. Mnozí jste však ovládáni svými obavami a strachy, ale také temnotou. Stále více z vás se začíná zaměřovat na vnitřek sebe samých, neboť začínáte chápat, že pouze zde dokážete najít útěchu. Jste však často zmatení a spoustu z vás také trápí mnoho fyzických problémů, které oslabují vaši víru, vaši vůli změnit své životy. Vaše cesta se naplňuje a vy se stáváte hybateli nejen svých životů, ale také života společnosti. Již nechcete být otupováni a ohlupováni. Hledáte své pravdy a jelikož je vaše touha nezměrná, začínají vám přicházet odpovědi. Vytrvejte ve vaší snaze. Víme, že svět stále jde tak, jak si to přejí někteří mocní, na druhou stranu však bylo učiněno několik zásadních kroků k tomu, aby se svět začal měnit. Nacházíte se v rozhodující fázi, kdy se ještě může mnohé změnit. A přesto, že se často cítíte unaveni, vězte, že můžete být spaseni. Lidé Země, odpovězte na výzvu své duše. Každý z vás má svou pravdu. A pokud tyto pravdy nespojíte do jednoho celku, nebudete nikdy svobodní. Stále mezi vámi budou spory a boje, které nebudou mít vítězů. Je čas, lidé Země. Čas pochopit, že minulost je pryč. A svou přítomností vytváříte základ pro to, co vás čeká. Jak se může změnit to, co vás čeká, pokud jsou vaše reakce pořád stejné? Musíte začít u sebe a zároveň se musíte snažit být v míru s ostatními. Ne však, že si nebudete stát za svým. Hledejte cestu, která vás provede bouří, avšak s klidem uvnitř vás samých. Lidé Země, vše kolem se hýbe a vře. Všude vládne neklid. A ještě se vše vystupňuje. Brzy budete nuceni opět změnit úhel pohledu na mnohé situace. Avšak pochopte, že vše se děje z nějakého důvodu. I když ho nyní ještě nemusíte znát. Časem si vše budete umět složit do jednoho celku a konečně pochopíte. V této chvíli však čiňte vše tak, abyste se za sebe nemuseli stydět, abyste byli v souladu se svou duší. Vaše další cesta se ukáže. Milujeme vás a žehnáme vám.


21.3.2016

Požehnání

Žehnám ti, lide Český. Sám sis dokázal poradit a dokázal jsi, že jsi hoden budoucnosti plné lásky. Nacházíš se v době, která nese prvky nejen strachu, ale i naděje. Chápeš, že se nesmíš spokojit, ale musíš hledat nová východiska. Nastává první svátek jara, kdy, lide Český, se zháší svíce minulosti a zapaluje se nová. I když jsou tvé potíže znatelné, přesto vše vyřešíš tak, aby to bylo dobré pro tuto zemi, neboť jsi prošel skrze minulost. Jsi duchem staré země, země, která zvítězila a vedla svůj lid k lepším časům. Hleď, lide Český, tvá cesta se noří z mlhy a ty již brzy uvidíš směr, kudy jít, abys uspokojil nejen potřeby své duše, ale i potřeby této země. Prohlédneš mnohé úskoky, před které budeš postaven. Oceňuj svou sílu, oceňuj svou lásku, neboť jsi láskou, která chybí tvé zemi. Najdi světlo, které osvětlí tvou zemi, lide Český. Můžeš zvítězit a můžeš být příkladem ostatním. Jsi vyvolený. Jsi schopen splnit vůli svých předků v tomto čase, lide Český. Nebojuj sám se sebou, bojuj s lhostejností a pýchou, s nenávistí a strachem. Čas probuzení je zde. Jsi jeden z těch, kteří povedou svět na cestu k vyšším cílům. Tobě patří budoucnost, lide Český, zrozený z vysokých duchů. Nevěříš - li nyní, uvěříš již brzy. Odpusť si nedokonalost a narovnej záda. Neboť nejsi otrokem, jsi Mistrem, lide Český.


13.3.2016

V jakém světě chcete žít?

Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste hledali sami v sobě. Vaše duše odpovídá na vaše volání. Máte v sobě tolik síly, že jste schopni měnit běh svých životů z vteřiny na vteřinu. Zdá se vám, že svět poklesl a vy klesáte spolu s ním. Přesto vás drží naděje, že jednoho dne dosáhnete toho, po čem toužíte. V tomto čase se stupňuje tlak na vaši psychiku. Mnozí prožívají krize, neboť se jim opět vrací situace z minulosti, které nezvládli. Avšak není potřeba klesat na mysli, neboť se probouzí srdce matky Země. Brzy bude mnoho lásky projeveno skrze přírodu. Abyste byli ve svých srdcích potěšeni její nádherou a její milostí. I přesto, že vy, lidé Země, dáváte svůj vztah ke své matce živitelce najevo opravdu tím nejhorším způsobem. Ona však přesto doufá, že se vaše vědomí rozjasní a vy pochopíte.. Byli jste vtaženi do nových situací a místa, na která se přesouváte, jsou místa, která zvolila vaše duše. Každý je tam, kde má být. Kolem vás propukají boje, války byly skrze věky věků vaší doménou. Nevidíte, jak zbytečné jsou krutosti, jak zbytečné jsou boje. Nejdůležitější a mnohem smysluplnější je se spojit a jednat jako jeden. Jednat tak, abyste se měli dobře všichni a nikdo nestrádal. Bohužel se projevuje stále více agrese, ale také netečnosti k životu. Lidé Země, mnohým jste si již prošli a blížíte se k okamžiku, kdy můžete vyhrát svou další bitvu. Máte potenciál pro to, změnit svůj svět a odstranit překážky. Nečekejte na nic, nečekejte na pomoc. Sami jste připraveni. Nepotřebujete nikoho jiného. V tomto čase se rozhoduje o vaší budoucnosti a je to pro vás nebývalá příležitost. Uvědomte si tu důležitost a nezahazujte šanci. Myslete na své rodiny, na své děti. A také na své další inkarnace. V jakém světe vlastně chcete žít? Vy to víte. Jen se bojíte projevit svou pravdu, bojíte se ozvat sami za sebe. Byli jste podceňováni a zašlapáváni, neboť pravda je pro mnohé nepříjemná. Copak se chcete na věky sklánět pod mocí jednotlivců? Lidé Země, stále jste nabádáni, abyste se osvobodili. Překonejte své sklony, probuďte božskou sílu uvnitř sebe samých. Jinak zemřete se smutkem v srdcích a s pocity selhání a nenaplněnosti, s pocity promarnění svého života. Nechceme vám radit, co máte dělat, neboť toto nosíte uvnitř sebe samých. Přicházíme vám pomoci, abyste si vzpomněli a naplnili svůj osud. Každý z vás je významnou součástí tohoto světa. Milujeme vás a žehnáme vám.


In what world do you want to live?

People of Earth, you are still led to seek inside yourself. Your soul is answering your calling. You have so much power inside you that you are able to change your lifes from second to second. It seems to you that world is falling down and you are falling together with it. Nevertheless the hope keeps you to believe that one day you will reach everything what do you desire. Pressure to your psychic is growing in this time. Many of you relive crisis because the situations what you didnt manage are returning from past back. But it´s no need to lose one´s heart because the heart of mother Earth is awakening. It will be manifested a lot of love through nature to be pleasured by her beauty in your hearts. Nevertheless you, people of Earth, show your relation to mother Earth really the worst way. But she still hopes that your consciousness will be brighter and you will understand… You became embroiled in a new situations and places in what you moved, are places which was selected by your souls. Everybody is where it should be. Fights surround you all around, wars are from ages your domain. You don´t see how useless is cruelty and fights. The most important and meaningful is to come together and act as one. To act as nobody suffer hardship and everybody live good life. Unfortunately is still manifested more and more aggression and indifference to life. People of Earth, you come through a lot of situations and you are closer to the instant when you can win your next battle. You have potential to change your world and remove obstacles. Don´t wait for anything, dont wait for help. You alone are prepared. You don´t need anyone other. Its created decission in this time and this is for you a big opportunity. Realize this importance and don´t throw the chance. Think of your family, your children. And for other your incarnation. In what world you exactly want to live? You know this. But you afraid to manifest your truth, to stand behind yourself. You were underrated and trampled down because the truth isn´t pleasant for many others. Do you want to bow under control of individuals? People of Earth, you are still urge to free yourself. Overcome your inclinations and wake up your divine power. On the other side you will died with the sadness in your hearts and feelings of failure, with the feelings of wasting your lifes. We don´t want to give advice to you what to do because you have this inside you. We come to help you to remember and fill up your destiny. Everyone is significant part of this world. We love you and bless you.


6.3.2016

Slova pro duši

Lidé Země, otevřete svou náruč lásce. Ona jediná vás může osvobodit, ta jediná vás může zachránit od zkázy. Váš svět se pohybuje na rozhraní mezi mírem a válkou. Destabilizace se projevuje všude kolem. Jste vtaženi do situací, ve kterých netoužíte být. Avšak manipulace dosahuje vrcholu. Přesto se zde objevují informace, objevují se mnohé možnosti rozkrýt a ukázat skutečnou pravdu. Každý z vás by po tom měl toužit. Jste však vtaženi do svých životů, do svých strachů z přežití, že se málokdy tímto zabýváte. Máte komplikovaný život, lidé Země. Prožíváte své životy, splácíte to, co jste zaseli. Přesto vás nic netěší. Máte pocity, jakoby jste ani nežili. Ano, jsou okamžiky, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Ty však netrvají dlouho. Pokládáte si otázku, zda jste v životě spokojení a zda máte to, po čem toužíte? Ano. Avšak málokdy je odpověď kladná. Vaše trápení jsou mnohdy velice silná. Avšak díky tomu sílí vaše duše. Lidé Země, jste připraveni na to změnit svůj život? Nebude vás to stát vůbec nic. Pouze se musíte naučit změnit své myšlení, opustit připoutanost a lpění. Učit se bezpodmínečné lásce. Toto je to nejzákladnější, co vás může oprostit od velkých životních zklamání, od ztráty životních hodnot, ztráty sebedůvěry a důvodu žít. Neboť budoucí dny budou naplněny mnohými zkouškami, kdy budete připravováni, abyste těmito zkouškami prošli. Ti, kteří budou schopni projít, budou oproštěni od emočních výkyvů a strachů. Ostatní si vše budou muset prožít v plné míře. Ano, víme, že roste vaše nespokojenost s tímto světem. Ale víme také, jak málo stačí k tomu, abyste byli šťastní. Popřemýšlejte nad těmito slovy a nechte tato slova vstoupit do vaší duše. Vnímejte své pocity. Je to naše zpráva pro vás a mnohokrát ji opakujeme, neboť je stále potřebná. Milujeme vás a žehnáme vám. Neriskuj člověče být bez lásky. Měl bys život chudý. Mohl bys dýchat, ale byl bys jak mrtvý. Mohl by ses hýbat, ale byl bys odsouzený k věčné nehybnosti. Člověče napravuj křivdy a získej odpuštění. Láska vše uzdraví. Odpoutej se od svých předsudků a staň se sám sebou. Neskrývej se za svým stínem, ale vystup do světla. Neopouštěj mého syna, ale buď stále s ním. Nečiň bezpráví, ale buď spravedlivý. Odpouštěj, neboť tobě je odpuštěno. Miluj tam, kde zmizel cit a žehnej tam, kde je potřeba pomoci. Soud nech být a obávej se následků svých činů. Obracej se k otci svému a matce své a zanech zloby, buď odevzdaným. Neboj se pravdy a oslavuj čest. Nenech se spálit svou touhou, ale napij se z poháru probuzení. Nelži sám sobě a nepopírej pravdu. Člověče nauč se být sám sebou. Nauč se nalézt v sobě boží jiskru. Neboť teprve pak se vrátíš domů. Teprve pak budeš spasen. Oslavuj člověče, tvá cesta je u konce a tys došel naplnění. 


Words for soul

People of Earth, open your arms to love. Love is the only one what break you free from destruction. Your world is moving on the edge between peace an war. Destabilization is manifesting all around. You become embroiled in situations in which you dont desire to be. But manipulation is reaching fever pitch. Nevertheless there are informations appear here and possibilities to show the real truth. Everybody of you should long for it. But you become embroiled to your lifes, to your fears from surviving that you arent interested in it. Your lifes are complicated, people of Earth. You are living your lifes, you harvest what did you sowed. Nothing is enjoyed you still. You have feelings as you not even live. Yes, there are instants when you feel joy and fruition. But it doesnt last long time. You give question to yourself … are you satisfied in your life and do you have all what do you long for? But hardly ever is this answer positive. Your sorrows are many times very strong. But due to this your soul becomes stronger. People of Earth, are you prepared to change your lifes? It will not be cost nothing at all. Just you have to learn to change your thinking, leave limitedness and cleaving. To learn to love without conditions. This is the basest thing what it can clear you from dissapointment, loss of value of life, loss of self – belief and cause to live. Because days of future will be filled many of tests. You will be preparing to success these tests. And these who will be able to succed will be without emotional oscillation and fears. Others will have to live this all in the full extend. Yes, we know the dissatisfaction with this world is growing. But we know too that it is so enough for you to be happy. Think about this worlds and let these words enter in your souls. Perceive your feelings. It is our message to you and many times is repeated because it is still necessary. We love you and bless you. Dont risk human being to be without love. You would have your life poor. You could breathe but you will be as dead. You would move but you will be judged to eternal no-moving. Human being, right the wrongs and you will gain forgiveness. Love will heal everything. Tear away from your prejudice and become yourself. Dont hide behind your shadows, enter into light. Dont leave my son but be still with him. Dont make injustice but be fair. Forgive because it is forgiven to you. Feel love on places where is no feelings and bless on places where is need to help. Let condemming be and be afraid of consequences of your actions. Turn to your father and your mother and let your anger be, become reconciled. Dont be afraid of truth and celebrate honour. Dont let burn yourself with your desire but drink from cup of awakening. Dont lie to yourself and dont deny the truth. Human being learn to be yourself. Learn to find divine spark in yourself. Because than you will be back at home. Than you will be reddemed. Celebrate human being, your way is in the end and you reached realization.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitateľov: 49040   verzia pre tlačiareň

fotogaléria
Mar 31, 2019

zilina 32.jpg / ilustračné

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (3334)
napíš poznámku

prezri si archív(612) :

general(140) / ilustračné(153) / zvláštne lokality(214) / fotky užívateľov(105)

vložiť obrázok do galérie

stručné sms správy