?>
ZAREGISTRUJ SA!

login:
heslo:
vyberte si:

fóra [pravidlá]

zaujímavé odkazy

publikovať článok

vyhľadávanie na stránkePutnici.sk na FACEBOOKu


pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusných panelov...
tieto diskusné fóra sú moderované. to ale vôbec neznamená, že sa moderátori stotožňujú s obsahom príspevkov.

fóra : Hnutia a duchovné smery : fórum

koľko hlavných príspevkov zobraziť
vyhľadávanie vo fóre
text a nadpisy:

rama

Standard user

zaregistrovaný
Jul 19 2014
príspevkov: 196

24.8. 14, 11:12    *.dynamic.chello.sk
112.pápež
Podľa Sybily a podľa Nostradama bude čierny pápež predposledný v histórii. Sú len spory či ten černoch už nebol Benedikt XVI lebo on mal černocha vo svojom pápežskom erbe.

Posledný pápež bude Peter II.

A potom bude koniec pápežstva.

Nevravím koniec sveta ale koniec pápežstva? Revolúcia v Ríme? Nevieme.

Lebo:
Při současném vývoji ve Vatikánu bych se chtěl zmínit o jedné zajímavosti.Jedná se o jedno proroctví,které se vztahuje k papežům,nepřímo se taky dotýká také Blízkého východu.Kardinálové ho nepochybně znají,ale není známo zda mu věří.Udělal jsem stručný výtah z dostupných materiálů.Jedná se o proroctví svatého Malachiáše(neplést si s biblickým Malachiášem). Svatý Malachiáš(1095-1148) vlastním jménem Maelmhaedhoc O´Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu.V roce 1143 se stal v Derry opatem prvního cisterciáckého kláštera na irském území.Podle legendy měl v roce 1139 nebo 1140 během pouti do Říma několik prorockých vizí,na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů. V současné době známý text je z roku 1595,kdy je Arnold de Wion zařadil do svého díla "Lignum vitae".De Wion se na Malachiáše odvolává jako na autora proroctví.Dílo mělo úspěch,neboť proroctví byla často přiléhavá. Je třeba přiznat,že od 16.století byly heslovité popisy dosti neurčité a jejich výklad působil všeobecným dojmem.Také proto se objevili kritici,kteří text proroctví označili za podvrh z konce 16.století.V pozadí falzifikátů byla prý snaha ovlivnit průběh tehdejších papežských voleb.Důvod,proč má proroctví své příznivce je ten,že slovní formulace určené papežům 19. a 20.století poměrně dobře sedí. Např.:Pius X (1903-1914) "Ignis ardens"(Planoucí oheň) zemřel na prahu první světové války(planoucího ohně) 20.8.1914. Benedikt XV.(1914-1922) "Religio depopulata"(Zpustošené náboženství)-proběhla první světová válka a v Rusku se k moci dostali komunisté,kteří tvrdě pronásledovali křesťany. Jan XXIII(1958-1963)"Pastor et nauta(Pastýř a námořník) byl před svým zvolením patriarchou v Benátkách,tedy městě námořníků. Pavel VI.(1963-1978)"Flos florum"(Květ květů) měl ve svém erbu tři lilie. Jan Pavel I.(1978)"De medietate lunae"(Z poloviny měsíce) byl konkláve vybrán za papeže 26.srpna 1978,když na obloze zářil přesný půlměsíc.Zemřel pouhých 33 dnů (měsíc) po svém jmenování.V letech 1937-1958 působil v diecézi Belluno(Bel Luno-krásný měsíc). Jan Pavel II.(1978-2005)"De labore solis"(Z námahy slunce),se narodil během zatmění slunce 18.5.1920,a pohřeb měl 8.4.2005,kdy nastalo zatmění slunce v Jižní,Střední a částečně Severní Americe.Taky fyzicky pracoval na slunci v době druhé světové války(lopata,krumpáč). Benedikt XVI.-Sláva olivy je na 111.místě,vyznal se z toho,že Benedikta z Nursie(480-543) jako svého přímluvce (u Boha) prosí o pomoc.Olivová ratolest je jeden ze symbolů Benedikta z Nursie. Poslední papež je 112. v zápisu,a u něj je zapsáno:"Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci"Petrus Romanus"(Petr Římský),který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení,po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný soudce bude soudit svůj lid. Město na sedmi pahorcích je samozřejmě Řím."Extrémní pronásledování katolíků" ani "zničení Říma" neošálí žádný vykladač těchto textů.Na této zkoušce buď tato legenda,či proroctví padne,anebo možná taky nepadne. Je to zřetelný odkaz na Jom Adonaj,den Hospodinův:Kvilte,blízko je den Hospodinův,přijde od Všemocného jako zhouba.Proto každá ruka ochabne,a každý člověk odvahu ztratí.Budou plni hrůzy,zachvátí je bolesti a křeče,jako rodička se budou svíjet.Strnule bude zírat jeden na druhého,ve tváři plamenem vzplanou. Hle,přichází den Hospodinův!,nelítostný,s prchlivostí a planoucím hněvem,aby zemi změnil v spoušť,a vymýtil z ní hříchy!Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem,slunce se při svém východu zatmí,měsíc svým světlem nezazáří!A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníku.Učiním přítrž pýše opovážlivců,ponížím troufalost ukrutníků.Způsobím že člověk bude vzácnější než ryzí zlato,člověk bude nad zlato z Ofiru. Iz.13,6-12. Na jiném místě: Slunce se zastře tmou a měsíc krví,dříve než přijde den Hospodinův,veliký a hrozný.Avšak každý,kdo vzývá Hospodinovo jméno,se zachrání. Joel 3,4-5.
Jako zajímavost bych chtěl k tématu dodat několik postřehů.Papež Pius X. během jeho audience na generální kapitule františkánského řádu v roce 1909 upadl do "vytržení mysli",kde byl nehybný a tichý několik okamžiků,měl vidění: "Viděl jsem jednoho ze svých nástupců utíkat přes těla svých bratří.V přestrojení kdesi najde útočiště a po krátkém odpočinku zemře krutou smrtí. Mystička Anna Maria Taigi,Itálie(1769-1837),"předpověděla" první dvě světové války(ověřoval jsem si to v cizojazyčných podrobnějších publikacích).Pro tuto dobu měla toto poselství: "Bůh sešle dva tresty-jeden bude ve formě válek a revolucí a jiných hrůz,ten bude mít původ na Zemi.Druhý bude seslán z nebes.Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci.Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou,která si bude nárokovat především nepřátele náboženství,ale nejen je.Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení,kromě posvěcených svící.Ten kdo ze zvědavosti otevře okno,aby vyhlédl ven,nebo opustí svůj domov,padne na místě mrtvý.Během těchto tří dnů by lidé měli zůstat ve svých domovech,modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování.Všichni nepřátele církve ať známí,nebo nepoznání,budou během této všeobecné temnoty hynout po celé Zemi,s vyjímkou několika,které Bůh brzo obrátí.Vzduch bude nakažen démony,kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob." Na jiném místě: "Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni,kostely budou uzavřeny,ale jen na krátko.Svatý Otec(myšleno papež) bude nucen opustit Řím. Je to psáno především pro katolické křesťany "jejich jazykem",kterému rozumějí.Stigmatizovaná Marie Julie Jahenny z La Fraudais mluvila o třech dnech a dvou nocí temnoty obdobným způsobem,o zničení Paříže,atd. Stigmatizovaná Maria Palma Addolorata Matarelli d´Oria(1825-1863) se zmínila,že Francii,Španělsko a Itálii zasáhne občanská válka,hlad a mor.V zemi nastane masakr kněží,je tu zmínka o zničení Paříže,o krátké,ale divoké válce,o příchodu třech dnů temnoty,o vypuštění démonů na zem a o příchodu anděla zhoubce,který zničí zlé lidi. Připomíná mi to trochu výrok z prorocké knihy Izaiáš,proto o tom píšu: Nuže,lide můj,již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře.Skryj se na chviličku,dokud hrozný hněv se nepřežene.Hle,Hospodin vychází ze svého místa,aby ztrestal nepravost obyvatel země.I odhalí země krev prolitou na ní a nebude již přikrývat povražděné.V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým a pevným mečem livjátana(leviatana),hada útočného,livjátana hada svinutého,zabije draka v moři. Iz.26,20-21+27,1. Pro srovnání Jména,Exodus 10,21-23: Hospodin řekl Mojžíšovi:"Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota,taková temnota,že se dá nahmatat."Mojžíš vztáhl ruku k nebi.Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.Lidé neviděli jeden druhého,po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa!!!Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo!!! O povaze temnoty je psáno v knize moudrosti 17: Velké a neprobadatelné jsou tvé soudy,proto nevědomé duše zbloudily.Svévolníci,kteří měli za to,že smějí utlačovat svatý národ,spoutáni temnotou a vězněni dlouhou nocí,leželi zavřeni pod střechami jako vyděděnci věčné Prozřetelnosti.Mysleli totiž,že se s tajnými hříchy skryjí pod temným závojem zapomenutí,byli však rozptýleni,hrozně přestrašeni a vyděšeni přeludy. Ani skrýše,kde se schovali,je neuchránila od strachu.Děsily je zvuky znějící ze všech stran a zjevovaly se jim ponuré příšery s chmurnými tvářemi.Sebemocnější oheň neměl sílu svítit,ani jiskrná záře hvězd nemohla prozářit onu děsivou noc!!! Ukazovalo se jim jenom ohniště samo od sebe hořící,šířící strach.Ochromeni úlekem z onoho vidění,dosud nikdy nespatřeného,považovali to,co viděli,za ještě horší.Neúčinné byly jejich čarodějné kejkle a znalosti,jimiž se vychloubali,se ukázaly jako hanebný klam.Ti,kdo slibovali,že zaženou z nemocné duše hrůzy a zmatky,sami onemocněli směšnou úzkosti.I když je nestrašilo nic děsivého,vyplašeni hemžením havěti a syčením plazů hynuli strachem a nechtěli pohledět ani do vzduchu,před nímž nelze nikam uniknout. Neřest se sama totiž usvědčuje ze zbabělosti,tuší vždy něco zlého,protože má zlé svědomí.Neboť strach neznamená nic jiného,než se vzdát podpory rozumného uvažování.Čím je v nitru člověka vyhlídka na pomoc menší,tím více si uvědomuje,že nezná příčinu,která působí trápení. Ti pak,kteří té vskutku bezmocné noci,jež vystoupila z hlubin podsvětí (!),spali obvyklým spánkem,byli buď štváni strašidelnými přízraky nebo ochromeni ochabnutím duše,neboť na ně padla náhlá nečekaná úzkost.A tak každý zůstal ležet tam,kde upadl,uvězněn a zavřen jako v žaláři,aniž byl spoután v železech,ať to byl rolník nebo pastýř nebo nádeník osamělý v lopotě,kdo byl zastižen,musil se podvolit nezbytnosti,všichni byli svázáni jedním řetězem temnoty......
Příběh o Abígajil a příběh z Jana 13 mají společný prvek,a to pokoru.Vyberu nějakou větu z onoho oddílu např.: Petr mu řekl:"Nohy mi umývat nebudeš!Nikdy!"Ješua mu odpověděl:"Jestliže tě neumyji,nebudeš mít se mnou podíl." (...úk echeis meros met´emú).Jan 13,8.To znamená,že Petr byl "špinavý",ale nevěděl o tom.Opakem pokory je pýcha.Srovnání: Petr mu řekl:"Pane,proč nemohu jít za tebou už teď?Svůj život za tebe položím!"Ješua mu odpověděl:"Svůj život za mne položíš?Amen,amen,pravím tobě:Dříve než kohout zakokrhá,třikrát mě zapřeš." Jan,13,37-38. Petrovo sebevědomé,dalo by se říci pyšné prohlášení, mělo být podrobeno zkoušce:" Šimone,Šimone,satan si vyžádal,aby vás směl protříbit jako pšenici,ale já jsem za tebe prosil,aby tvoje víra nezanikla." Luk. 22,31-32.Petr byl podroben třikrát zkoušce,podobně jako satan třikrát zkoušel Ješuu na poušti.A Petr ve zkoušce třikrát selhal.Nebýt utrpení,tak by tato pýcha zůstala skrytá,a Petr by se jí nezbavil.Teď se vrátím k větě:"Jestliže tě neumyji,nebudeš mít se mnou podíl."O jaký podíl se jednalo?Šlo o podíl ve společenství sebeobětující se lásky,kdy přátele jsou ochotni jeden za druhého položit svůj život: "Nové přikázání vám dávám:Milujte se navzájem:jak jsem já miloval vás,tak se navzájem milujte vy. Jan 13,34.To znamená,že Boží přikázaní milovat Boha,a milovat bližního je navždy nové!!!,a nikdy nezestárne,jelikož nepodléhá času. A čeho nebyl Petr do zkoušky schopen: "Nikdo nemá větší lásku než ten,kdo za své přátelé položí svůj život." Jan 15,13.To znamená,že Ješua položil za Petra svůj život,aby Petr nepřišel o svůj podíl.

 

odpovedať na príspevok *  citovať pôvodný príspevok