Poselství a vzkazy - červenec 2014 (1. - 3. časť)
@ duchovno -> svet spirituality     31.7. 14, 16:56

darka píše: od Zlaté dušičky - zlata.dusicka.sweb.cz, kontakt: zlata.dusicka@seznam.cz

31.7.2014Ozdravujte ZemiLidé Země, cesta, kterou kráčíte, je plná prožitků. Obětujete mnohdy své pohodlí, těšíte se z lásky života. Čekáte oprávněnou odměnu. Jste spojeni se svými dušemi, které hledají zkušenosti, odpovědi. Chtějí skrze vás prožívat vše, co je vhodné a důležité pro růst. Lidé Země, nezapomínejte, že vaše životy jsou dary. Nehazardujte, radujte se z žití. Nechvátejte z tohoto světa. Často cítíte, že se vám do mysli vkrádá otázka ohledně smyslu vašeho bytí. Avšak smyslem je život sám. Pokud vnímáte cokoli jiného, pak tato odpověď není ze světa láskyplného. To temné energie chtějí do vás zasadit nedůvěru ke Stvořiteli, k vám samým. Jste v mnohém ovlivňováni, aniž si to uvědomujete. Přesto se nemusíte bát. Stačí silná víra v sebe a Vesmír a budete chráněni. V tomto světě je mnoho rozporů. Jste zmítáni sem a tam, ale je možné nalézt rovnováhu. Je to potřeba. Neboť je důležité vyrovnávat vše, co vás potkává. Často se snažíte mnohé změnit. Zdá se však, že některé věci jakoby byly pevně dány. Možná. Avšak toto ví pouze Stvořitel. Proto je potřeba se nevzdávat, ale stále hledat řešení, pokračovat v cestě. Lidé Země, jste podporováni mocnou silou elementů. #CONT# Země je vaší matkou a přesto, že i ona vnímá negace, přesto, že i ona doplácí na zlobu a strachy, které zde panují, i přesto vás miluje a živí. Vy však se zamýšlejte nad tím, jak jí to vracíte. Vše kolem vás je v pohybu. Tento svět není neměnný, často jsou změny velice rychlé, jak sami pozorujete. Je mnoho skrytých změn, které vás ovlivňují, aniž to zaregistrujete. Je potřeba být otevření, vstřícní a přizpůsobiví. Pociťujete, jakoby tu postupně vládla jiná atmosféra. Nic, co by se dalo pojmenovat. Přesto je zde mnoho, co je potřeba dořešit, dočistit. Pokračujte dále a nechtějte vše hned. Buďte trpěliví. A snažte se chránit Zemi, klid a mír a prosazovat lásku. Člověk je svou podstatou dokonalý. Avšak toto je zapomenuto vstupem na Zemi. Lze se však rozpomenout. Čím více porostete, tím více informací se bude vynořovat z vašeho podvědomí. Odpočívejte, dopřejte svým tělům relaxaci, své psychice odlehčení od přebytečných myšlenek. Neptejte se lidí kolem na to, co víte sami. Naslouchejte si. Lidé Země, spojujete se mnohdy do skupin, které vyzařují stejné záměry. Pokračujte v tomto a ozdravujte Zemi, ozdravujte váš svět. Neboť máte ohromnou sílu, naučte se ji užívat pro dobro všech. Cítíte spojení. Věnujte se mladým, jsou vaše budoucnost. Nedopusťte, aby se v tomto světě cítili ztracení, nepotřební a prázdní. Nedopusťte, abyste ztratili své domovy a svou kulturu a buďte pevní ve svých předsevzetích, neustupujte. Váš život vás v mnohém obohatí. S láskou a radostí se díváme, jak dobře si mnohdy vedete. Buďte s Bohem a nenechte se zlomit.

16.7.2014Moudrost věků skrytá uvnitř nás samýchLidé Země, jste bytosti láskyplné, avšak nyní v tomto světě v mnohém nedokonalé. Důvodem je vaše učení a využívání příležitostí, nabízených vám životem. Váš život nejsou jen starosti. Je to hlavně hledání a nacházení odpovědí, učení se zodpovědnosti za své konání. Hledáte možná potěšení, ale to vás většinou nepřivede k poznání. Ve svých životech můžete nalézt více, nežli povrchní, chvilkové potěšení. Je mnoho věcí, kterým dosud nerozumíte a jak byste také mohli...Je ještě velice dlouhá cesta k tomu, abyste pochopili, abyste dosáhli očištění a vystoupali na vyšší úroveň. Nicméně tento čas je rozhodující – a to díky vám – pro to, kam bude dále lidstvo směřovat. Není zde místo pro ty, kteří se nechtějí hýbat, pro zarputilé lidi, toužící pouze po majetku, po manipulaci ostatních ve svůj vlastní prospěch, žijících z utrpení jiných. Tento čas ukazuje cestu. Ukazuje, jak nalézt moudrost, jak si vzpomenout na to, kdo jste. Je ochoten ukázat vám to, co jste zapomněli. Pokud však ukážete snahu, píli a pokoru. Dostáváte mnoho pomoci. Mnohdy však sami sebe podceňujete. Často zůstáváte neteční a hledáte okliky, abyste nemuseli dělat to, k čemu vás vede vaše duše. Ale pochopte. Nemůžete uniknout. Dohání vás pouze to, co jste si sami stvořili. Je zde tolik příležitostí! A jak málo je využíváte..Hlas vás volá. Nejprve slyšíte pouze slabý šepot, který postupně zesiluje v naléhavé volání. Kdy už konečně uposlechnete a přestanete se rozptylovat věcmi zbytečnými, nic nepřinášejícími? Kdy sami sobě ukážete svou sílu? Proč nevěříte? Stále častěji a silněji budete slýchat volající hlasy. Dokud je nevyslyšíte. Hlasy, které vás provedou nevědomostí. Každý z vás touží po klidu. Avšak klid na duši můžete pocítit i v největší bouři. Události světa, vesmíru, planety jsou propojeny. I vy k tomuto náležíte. Nejste odděleni a vše se vás týká. Ne že ne. I když si to často myslíte. Nezavírejte oči, neboť tím nic nezmizí. Všechny vaše činy se projeví v budoucnosti. Kéž byste mohli již nyní znát výsledky svého snažení, cítit, co jste v životě zvládli a kde jste zklamali. Byli byste velice smutní, neboť je toho tolik, kde jste zklamali, kde jste nevyužili svůj potenciál, čas, kdy jste neudělali to, co jste mohli. Ano, přichází silné energie, mnoho se děje jak zde, tak v paralelních světech, v tomto vesmíru, všude kolem i přesto, že nejste schopni toho mnoho zaznamenat. Jsou to však podpůrné události pro váš růst. Již se nepozastavujete nad transformačními projevy ve fyzických tělech. Jste nadšeni ze změn, o kterých jste různými způsoby informováni. Avšak ruku na srdce, jak jste se vypořádali se svými životy? S láskou k sobě samým, s odpuštěním, vírou, pokorou, pochopením, soucítěním? Jak jste pokročili v tomto směru? Hlavně tyto informace jsou důležité, neboť jste to vy, kdo formuje tento svět. Jen skrze vás se odvíjí dějiny, vy jste také budoucnost. Udělejte něco pro své děti a pro jejich děti, když ne sami pro sebe. Přesto, že je to mnohdy nepohodlné a nepopulární. Můžete mít zpočátku obavy, ale pevná víra ve Stvořitele vám pomůže projít úskalími, vašimi vnitřními pocity i vnějšími událostmi. Tam uvnitř vás je skrytá moudrost věků. Je tam i láska a štěstí. Naleznete zde cokoli si budete přát. Přemýšlejte nad těmito slovy. Nebuďte jen loďkami bezmocně se točícími ve víru řeky. Staňte se kormidelníky svých životů a myslete na vše skryté a neprojevené. Neboť pokud byste prohlédli, poznali byste, jak nicotní jste v porovnání s celým vesmírem a také to, jak jste se mýlili ve svých názorech, přesvědčeních a pravdách. My však vás milujeme takové, jací jste, neboť jste měli tu sílu a odvahu a přišli do této doby, do tohoto místa, do tohoto světa a do této inkarnace. S láskou vám pomůžeme, pokud požádáte. Buďte s Bohem a čiňte své životy a sami sebe šťastnými.

7.7.2014Jít více do hloubkyLidé Země, čas je příhodný pro toto sdělení. Mnozí hledáte daleko více kolem sebe, nežli uvnitř sebe. Pochopte, že vše, co se děje ve vašich životech, je výsledkem vás samých. To, co prožíváte, není zásah z venčí. Mnozí věnujete mnoho pozornosti veškerým možným informacím, hledáte odpovědi, různá cvičení, hledáte učitele. Vše má svůj smysl, to ano. Ale nakonec dojdete všichni ke stejnému závěru. Totiž, že vše, co hledáte, je uvnitř vás samých. K tomuto závěru vás vede starobylé skryté vědění, vedou vás k tomu zesílené energie, vše, co se děje kolem. Chápeme, že potřebujete určité berličky, abyste byli schopni dosáhnout určitých výsledků, posunout se. Avšak nesměrujte energii tam, kde můžete dosáhnout pouze malých výsledků. Svět i život jsou daleko složitější, nežli můžete vůbec pochopit. Proto jsou vám informace sdělovány tak, abyste chápali, jsou přizpůsobeny úrovni vašeho vnímání. Mnozí si tvoří vlastní závěry, které však se mnohdy od pravdy ještě více vzdalují. Jste vedeni, abyste se probouzeli, abyste se učili chápat... Ale často nacházíte právě to, co vás zbavuje jistot a čeho se bojíte. Strachy, které jsou ve vás velice často vyvolávány, vás zbavují spousty vaší životní síly. Mnohdy odkládáte to, o čem víte, že je důležité. A věnujete se tomu, co obluzuje vaše smysly, vaše ego uspokojí, ale nenaplní vaši duši. Učte se jít více do hloubky, nehledejte pouze zábavu vnějšího materiálního světa. Myslete sami na sebe a dopřejte své duši to, po čem touží. To je to, co vás učiní šťastnými a radostnými. I když děláte tu chybu, že štěstí a radost hledáte vně. Víte dobře, že existuje spojení jak nahoře, tak i dole a proto jak uvnitř, tak i vně. Možná máte pocit, že některé věci jsou pro vás složité. Stačí však pouze uvolnit mysl a přestat lpět na získání řešení a ono se to samo vyřeší. Vaše touhy o lepší život mohou být vyslyšeny. Možná je potřeba, abyste se obraceli a žádali tím správným směrem. Neboť nelze žádat tam, kde je pusto a prázdno, ale pouze tam, kde je obsaženo vše ve všem. Jste boží bytosti, v mnohém umíte napnout sílu a energii. Dělejte to hlavně tam, kde jde vše jak po másle. Jste tou změnou, kterou potřebuje lidstvo, aby se pozvedlo a proto přijměte tento úkol. Máte silnou ochranu a pomoc Boží.Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.
(c) Putnici / http://putnici.sk/